DE RECHTEN VAN DE PATIËNT – ZO BENT U GOED VERZORGD ÉN BESCHERMD

Vandaag is het de Europese dag van de Rechten van de Patiënt. Een gelegenheid om het bestaan en het doel van de Wet betreffende de rechten van de patiënt in herinnering te brengen.

 

Deze wet, die sinds 2002 in werking is, heeft tot doel om de individuele zorgrelatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt te verbeteren en te beschermen. Zij benadrukt de rol van de patiënt in deze relatie, verwijzend naar zeven fundamentele rechten:

– recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

– recht op informatie over de gezondheidstoestand

– recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

– recht om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling

– recht op inzage / afschrift van het patiëntendossier

– recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

– recht om een klacht neer te leggen bij een Ombudsdienst

De gezondheidssector draagt deze wettelijke waarborgen hoog in het vaandel. Maar soms (wellicht door alle drukte) wordt er af en toe iets over het hoofd gezien…

 

Zo bleek ook uit een van onze waargebeurde cases:

Onze verzekerde, dhr. Roels, een kwieke tachtiger, werd na een oproep aan de “112” eind 2019 opgenomen op de spoeddienst met een acuut hartfalen.

Samen met zijn echtgenote en dochter werd hij naar het ziekenhuis gevoerd, waarna hij zeer laat op de avond naar een éénpersoonskamer op de afdeling cardiologie overgebracht werd.

Daags nadien werd er door het ziekenhuis gevraagd een document te ondertekenen, wat onze verzekerde ook deed. Achteraf bleek dit een opnameverklaring waarop de kamerkeuze voor een individuele kamer werd aangevinkt.

Bij ontvangst van de ziekenhuisfactuur werd een ereloonsupplement van maar liefst 9.888,00 EUR (!) aangerekend. Dit laat de Ziekenhuiswetgeving toe wanneer er bewust wordt gekozen voor een individuele kamer. Contactname met de ombudsdienst van het ziekenhuis bood geen soelaas. De aanmaningen tot betaling bleven toekomen.

Er werd een schadedossier bij D.A.S. geopend. De juridische dienst van D.A.S. protesteerde het supplement op basis van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Uit het dossier bleek namelijk dat dhr. Roels op het moment van de ondertekening als patiënt nooit degelijk werd ingelicht over o.a. de financiële gevolgen van de tussenkomst. De patiënt kan slechts een geldige beslissing nemen “indien hij vooraf, binnen de mate  van  het  mogelijke,  is  ingelicht  over  de  totaalprijs  van  de  hem  voorgestelde  en voorgeschreven  behandeling  en  indien  hij  van  de  arts  of  het  ziekenhuis  alle  dienstige inlichtingen heeft ontvangen over de factuur die hij mag verwachten”.

Verder bleek uit de medische verslaggeving dat dhr. Roels op het moment van de ondertekening van het opnamedocument verdwaasd was door medicatie. Op geen enkele manier kon dhr. Roels degelijk zijn ingelicht.

Het ziekenhuis moest aan de argumentatie van D.A.S. toegeven. Er werd een creditnota uitgeschreven voor het aangerekende supplement. Dhr. Roels was zeer tevreden met de tussenkomst van zijn rechtsbijstandsverzekeraar.

 

D.A.S. Rechtsbijstand verdedigt ook uw rechten als patiënt

Deze case werd verzekerd dankzij de waarborg “Algemene Contracten”. Deze waarborg is gedekt in onze polissen Consument, Consument BeneFisc en Conflicten BeneFisc. D.A.S. verzekert ook geschillen in verband met een medische fout of een medisch ongeval en zijn verzekerd in al onze polissen (Privéleven, Consument, Consument BeneFisc en Conflicten BeneFisc).

 

Yannick Collijs – Jurist gespecialiseerde cel

 

Deze brief is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 spec. vw.). Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 


Zakenkantoor Gebruers & Ghoos